14.7 C
Soest
18 juni 2024
Zaken Vrienden Soest

Reglement

Raymond Veldkamp

Doelstelling

Het lidmaatschap van de vereniging is voor ondernemers en mensen zie zich betrokken voelen bij zakelijk Soest.

De doelstellingen van de vereniging bestaan uit het wederzijds informeren en uitwisselen van kennis en ervaringen gericht op bedrijfsmatige processen en maatschappelijke thema’s. De bijeenkomsten en activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd hebben met name een informeel karakter.

De samenstelling van de leden dient een diversiteit te laten zien. Hoofddoel hiervan is om een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod van kennis en ervaring te bundelen, teneinde de doelstelling van de vereniging zoals gemeld hierboven, te kunnen realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat er een netwerk ontstaat dat de commerciële reciprociteit kan bevorderen.

Bestuur

Het bestuur bestaat minimaal uit drie leden en maximaal uit zes.
De zittingsperiode is drie jaar en kan tweemaal worden verlengd.

Rooster van aftreden

2014 2015 2016 2017
Voorzitter X
Penningmeester X
Secretaris X
Lid(restaurant) X

Frequentie

De frequentie van de bijeenkomsten van de leden wordt, vooralsnog, vastgesteld op één keer per maand. Van de leden wordt verwacht dat zij minimale voor 50% bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Bijeenkomsten

Lid 1
Ieder lid wordt in de gelegenheid gesteld om een thema kiezen welke op de bijeenkomst kan worden behandeld.

Elk thema heeft een waarde welke past bij de uitgangspunten van de vereniging.

De thema’s kunnen worden aangemeld bij de secretaris van de vereniging.

De bijeenkomsten in Eetvilla Van den Brink bestaan uit een ontvangst met aperitief, een drie gangen diner en een te behandelen thema en/of bedrijfspresentatie.

De bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde donderdag van de maand.

Lid 2
De bijeenkomsten kunnen op een andere locatie dan de gebruikelijke plaatsvinden.

Lid 3
De leden dienen zich vooraf, na ontvangst van de uitnodiging die door de secretaris wordt verzonden, aan te melden voor een bijeenkomst.

Lid 4
Aanmelding geschiedt in de regel per e-mail gericht aan de secretaris van de vereniging.

Lid 5
Na aanmelding kan kosteloos worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de bijeenkomst. Afzegging vindt bij voorkeur plaats door een aan de secretaris gericht e-mail.

Lid 6
In geval van afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst, of bij niet aanwezigheid, ondanks aanmelding, blijft het volledige voor die bijeenkomst verschuldigde bedrag verschuldigd.

Lid 7
Betaling van het op grond van te late afzegging verschuldigde bedrag dient plaats te vinden binnen 1 week na het afgezegde evenement.

Lid 8
Betaling dient plaats te vinden aan de penningmeester van ZVS, ook als er op de avond zelf aan een ander, bijvoorbeeld de restauranthouder of cateraar, betaald had moeten worden.

Lid 9
Het bestuur heeft de bevoegdheid, om uit coulance overwegingen, het gehele of een gedeelte van het verschuldigde bedrag kwijt te schelden.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV en is per jaar per persoon verschuldigd.

De contributie voor 2014 bedraagt € 175,= per jaar, per persoon. Bij het lid worden na 1 juli is de helft van de contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap is persoonlijk, incidentele vervanging door een directe collega is toegestaan.

Aantal leden

Het aantal leden is maximaal 80.

Commissies

De vereniging kent een tweetal commissies t.w. de Kascommissie en de Evenementen Commissie

Aspirant leden

Een aanmelding als lid wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. De leden hebben gedurende twee weken de gelegenheid om met reden omkleed bezwaar te maken tegen acceptatie van het aspirant lid. Het met reden omkleed bezwaar dient men kenbaar te maken aan het bestuur.

Indien sprake is van bezwaren zal het bestuur er een besluit overnemen.

Algemeen

Het reglement kan alleen met meerderheid van stemmen worden gewijzigd of aangepast.