14.6 C
Soest
29 mei 2024
Zaken Vrienden Soest
Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Het is een iets andere bijeenkomst dan meestal, de Algemene Ledenvergadering. Geen spreker deze keer, geen bedrijfsbezoek, maar praten over de vereniging en waar we naartoe willen met onze club. Eigenlijk de belangrijkste bijeenkomst van het jaar dus.

Bestuur

De bijeenkomst vond dit keer plaats bij Grand Café Soestdijk. Allereerst was er aandacht voor wisselingen van de wacht in het bestuur. Wilco Wernsen treedt onder veel dankzegging na twee jaar af als voorzitter. Zijn plek wordt overgenomen door Robbert Goedhart, die we hartelijk welkom heten in zijn nieuwe functie. Stephan Ott treedt na 15 jaar af als algemeen lid van het bestuur. De vereniging dankt hem voor zijn enorme inzet al die tijd. Ben Vink en Jaap Oostlander stellen zich herkiesbaar en worden unaniem herkozen. Aat Visser stelt zich beschikbaar voor de kascommissie.

Ledenwerving en -behoud

Het belangrijkste gespreksonderwerp van de avond is het ledental en de contributie in relatie tot de aangeboden activiteiten en de kwaliteit van de sprekers. Besloten wordt dit jaar gezamenlijk actief te streven naar minimaal 12 nieuwe leden. Op basis van de ervaringen hiermee zal er dan in november opnieuw kort aandacht zijn voor het eventueel aanpassen van de contributie. Johanna Six en Marieke Hagen gaan een ledenwerfcommissie inrichten.

Het ene lid is een wat frequentere bezoeker van onze bijeenkomsten dan het andere. Raymond Veldkamp zal kijken welke mogelijkheden er zijn voor het vooraf registreren van aanwezigheid. Als je vooraf weet welke zakenvrienden je zult ontmoeten, ben je wellicht nog wat meer geneigd om ook van de partij te zijn.

Tijdens de jaarvergadering zal voortaan aan aandacht besteed worden aan mutaties; wie hebben hun lidmaatschap opgezegd en hoe is het met het ledental?

Er wordt een aanpassing gemaakt in het introducébeleid. Introducés mogen voortaan maximaal 2 keer aansluitend een bijeenkomst bezoeken. Daarna kunnen ze besluiten dat ze lid willen worden. Hun verzoek wordt daarna 2 weken voorgehangen aan de leden.

Het partnerprogramma komt, tegen betaling, ook beschikbaar voor introducés.

Verder is er een vraag naar actievere bijeenkomsten. Hetzij door meer dynamiek in te brengen via een buffet, hetzij inhoudelijk door bijvoorbeeld workshops aan te bieden. De aanvraag voor extra budget in de begroting voor het inhuren van sprekers wordt goedgekeurd.

Zoals dat hoort tijdens een Algemene Ledenvergadering worden de notulen vastgesteld en goedgekeurd, er wordt decharge verleend voor de financiële jaarstukken en de begroting 2018 wordt goedgekeurd.

Er is aandacht voor persoonlijke berichten van en over enkele zakenvrienden, we wensen allen die dat nodig hebben veel sterkte toe.

Ten slotte

De evenementencommissie licht de uitkomsten van de enquête van vorig jaar toe en bedankt het bestuur voor haar inzet.

En dan is het tijd voor een heerlijk diner buiten op het terras op deze prachtige avond!

Tekst: Sandra Goutier, All Text Power

Gerelateerde berichten